Cycle 2017-2018

Parashat B’reishit – MariAnn (Marjan) Saenen

Parashat Noach – Javier Miguel A. Galvez

Parashat Lekh Lekha – Mark David Walsh

Parashat Vayera – Bernadette Chellew

Parashat Chayei Sarah – Rev. Kristen B Marble

Parashat Toledot – Sr. Petite Lao

Parashat Vayetze – Dr. Joan Chunkapura

Parashat Vayishlach – Rota Stone

Parashat Vayeishev – John Paul A. Bolano

Parashat Miketz – Rita Kammermayer

Parashat Vayigash – Bernadette Chellew

Parashat Vayechi – Sr. Gemma Nalubwama

Parashat Shemot – Rev. Kristen B Marble

Parashat Va’Era – Fr. James Raphael Anaparambil

Parashat Bo – Mary Louise Chesley-Cora

parashat B’Shallah – Anne Morton

Parashat Yitro – MariAnn (Marjan) Saenen

Parashat Mishpatim – Rita Kammermayer

Parashat Terumah – Moya Hegarty

Parashat Tetzaveh – Sr. Weeyaa Villanueva, RNDM

Parashat Ki Tisa – Philopheus Artyushin

Parashat Vayak’hel-Pekudei – Sr. Petite La

Parashat Vayikra – Nidhani De Andrado

Parashat Tsav – Kristine Meneses

Erev Pesach – Msgr. James Raphael Anaparambi

Parashat Chol HaMo’ed Pesach– Kristine Meneses

Parashat Sh’mini – Sr. Weeyaa Villanueva

Parashat Tazria-Metzorah – Jean Kelly

Parashat Acharei – Rev. Dr. Kristen Bennett Marble

Parashat Emor – Shela Mae D. Jaso

Parashat Behar / Bechukotai – Anne Morton

Parashat Bamidbar – Thérèse Fitzgerald

Parashat Naso – Gwen-Ellen Dankewich

Parashat Behalotcha – Rita Kammermayer

Parashat Shelach Lecha – Ruby A. Simon

Parashat Korach – Mary Louise Chesley-Cora

Parashat Chukat – Thérèse Fitzgerald

Parashat Balak – Aliki A Langi

Parashat Pinchas – Anne Morton

Parashat Mattot/Massei – Hieromonk Philotheus (Artyushin)

Parashat Devarim – Thérèse Fitzgerald

Parashat Va’etchanan – Thérèse Fitzgerald

Parashat Ekev – Mary Ann Payne

Parashat Re’eh – Miner Generalao

Parashat Shoftim – Roy da Silva

Parashat Ki Teitzei – Miner Generalao

Parashat Ki Tavo – Aliki Langi.

Parashat Nitzavim – Kristine Meneses

Parashat Vayelech – Miner Generalao

Parashat Ha’zinu – Aliki A Langi

Parashat Chol HaMo’ed Sukkot – Kristine Meneses

Cycle 2016-2017

Parashat Bereshit – Pia Sison

Parashat Noah – Sr. Elisabeth Busbach

Parashat -Lech L’cha – Mary Louise Chesley-Cora

Parashat Vayera – Marie Andre Mitchell

Parashat Chayei Sarah – Brenda Hostetler Meyer

Parashat Toledot – Ruby A. Simon

Parashat Vayetze – Mary Louise Chesley-Cora

Parashat Vayishlach – Everard Johnston

Parashat Vayeshev – Marie André Mitchell

Parashat Miketz – A. Sandra Clark

Parashat Vayigash – Marie André Mitchell

Parashat Va-y’chi – Marjan Saenen

Parashat Shemot – Minerva Generalao

Parashat Va-Era – Mary Louise Chesley-Cora

Parashat Bo – Mary Ann Payne

Parashat Beshalach – Pia Sison

Parashat Yitro – Patricia Watson

Parashat Mishpatim – Dr. Joan Chunkapura

Parashat T’rumah – Julien Fradette

Parashat Tetzaveh – Marie André Mitchell

Parashat Ki Tissa – Sr. Petite Lao

Parashat Vayakhel-Pekudei – Aliki Langi

Parashat Vayikra – Rita Kammermayer

Parashat Tzav – Linda Gervais

Parashat Erev Pesach – Kristine Meneses

Parashat Shemini – Marie Andre Mitchell

Parashat Tazria-Metzorah – Mary Ann Payne

Parashat Acharei Mot–Kedoshim – Everard Johnston

Parashat Emor – Mary O’Sullivan

Parashat Behar-Behukkotai – Helen R. Graham

Parashat Bamidbar – Bernadette Chellew

Parashat Naso – Mary Ann Payne

Parashat Beha’alotka – Rita Kammermayer

Parashat Chukat – Marie André Mitchell

Parashat Balak – Bernadette Chellew

Parashat Korach – Winn Leslie

Parashat Pinchas – Anne Morton

Parashat Matot-Masei – Mark David Walsh

Parashat Devarim – Ruby A. Simon

Parashat Ve’ Etchanan – Gwen-Ellen Dankewich

Parashat Eikev – MariAnn (Marjan) Saenen

Parashat Re-eh – Rita Kammermayer

Parashat Shofetim – Anne Morton

Parashat Ki Tetzei – Sr. Weeyaa Villanueva

Parashat Ki Tavo – Rita Kammermayer

Parashat Nitzavim-Vayelek – Bernadette Chellew

Parashat D’Varim – Kristine C. Meneses

Yom Kippur – Rota Stone

Parashat Sukkot – Mariusz Dabrowski

Parashat B’reishit – MariAnn (Marjan) Saenen

Parashat Noach – Javier Miguel A. Galvez

Parashat Lekh Lekha – Mark David Walsh